Privacy verklaring

Waarom deze Privacyverklaring?

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met relevante vigerende wettelijke voorschriften.

 • Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil MediCourse de gebruiker van onze website en diensten wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website en diensten verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u een dienst bij ons afneemt of als u zich registreert op de onze website om de nieuwsbrief te ontvangen.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De websites www.medicourse.be , www.onlinecourses.medicourse.com en www.anewspring.medicourse.be (hierna: de “websites”) zijn een initiatief van:

Elifar VOF - MediCourse
Hutsepotstraat 25
9052 Zwijnaarde (België)
Btw-nummer: BE0543.992.232
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 278 08 74

Doel van de verwerking

MediCourse verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring op onze websites te kunnen bieden. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en facturatiegegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en een factuur te kunnen uitschrijven. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Indien u de gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij geen diensten voor u uitvoeren. Daarnaast verzamelt MediCourse ook uw persoonsgegevens voor haar eigen promotionele doeleinden. Onderstaande persoons en/of factuurgegevens worden door MediCourse verzameld en verwerkt. Sommige hiervan zijn optioneel, andere verplicht. De verplichte gegevens staan weergegeven met een *.  De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan MediCourse en kan op die manier een zekere controle uitoefenen.

 • Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam*
 • Adres / Bedrijfsadres*
 • E-mailadres*
 • Beroep/Functie*
 • RIZIV nummer / Registratienummer (ter toekenning van de accreditatie)

Bij een bezoek aan de Websites van MediCourse worden ook enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, type device, type pc, besturingssysteem en browser. Voorgenoemde lijst is geenszins exhaustief. Wanneer u de Websites van MediCourse bezoekt, gaat u akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De wederpartij van cursussen die ter accreditatie erkend zijn, gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens van de wederpartij aan de instellingen die de cursus erkend hebben, worden verstrekt teneinde deze instanties in staat te stellen de accreditatie te verlenen.

Alle persoonsgegevens worden verder enkel intern verwerkt. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn. MediCourse heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze Websites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de websites beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (zoals een taalkeuze), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. U bent in elk geval vrij om de cookies uit te schakelen via de browserinstellingen.

Rechten van de gebruiker

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

MediCourse verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde datalek (i.e. een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) wordt tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal MediCourse binnen de 72 uur de toezichthoudende autoriteit op de hoogte brengen. Bij een hoog risico voor de rechten en de vrijheid van het individu waarop de data betrekking hebben, wordt ook deze laatste op de hoogte gesteld, tenzij in de uitzonderingssituaties gesteld door de Verordening.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Mits identificatiebewijs, beschikt u over het recht om van MediCourse uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer MediCourse uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te krijgen in deze persoonsgegevens. U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u uw recht op inzage wenst te gebruiken, zal MediCourse hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. 
De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan MediCourse. MediCourse zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

U heeft daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

MediCourse beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die MediCourse nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer MediCourse uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u de persoonsgegevens nodig heeft voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die MediCourse nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Bovendien heeft u ten allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u uw recht wenst uit te oefenen, zal MediCourse hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via [email protected] .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan MediCourse verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zelf op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming of op een overeenkomst.

Indien u uw rechts wenst uit te oefenen, zal MediCourse hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via [email protected]

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door MediCourse bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Indien u uw rechts wenst uit te oefenen, zal MediCourse hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via [email protected]